واژه‌نامه

جذب صوت = Sound absorption
عایق بندی صوتی = Sound Insulation