مشتریان

موسس شرکت آواسینا تاکنون در قالب همکاریهای ارتباط صنعت و دانشگاه طی سنوات گذشته و در حال حاضر تحت نام شرکت پویش آوا سینا مشغول به همکاری با مشتریان زیر بوده است:

 •  شرکت نورد و پروفیل ساوه
 • شرکت مس سرچشمه واحد مولیبدن
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • شرکت کوبن کار
 • شرکت زمزم کرمانشاه
 • شرکت آرد درخشان
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • شرکت پایا پرداز محیط
 • شرکت آبسال تهران
 • نیروگاه حرارتی برق شازند
 • شرکت آرد سینا
 • شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول
 • شرکت کشت و صنعت روژین تاک کرمانشاه
 • شرکت محرکه دوار
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران - مرکز تحقیقات شنوایی گوش، گلو، بینی و سر و گردن