مدیریت شرکت

مدیر عامل:

  • دکتر رستم گل‌محمدی - استاد مهندسی محیط زیست - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی همدان و مولف کتاب رفرانس مهندسی صدا و ارتعاش
  • دارای 27 سال سابقه تحقیق و تدریس دانشگاهی، مشاور طرح‌های متعدد صنعتی و شهری در حوزه ارزیابی، مدلسازی و کنترل صدا
  • رزومه علمی: http://scholar.google.com/citations?user=_8ot3dMAAAAJ&hl=en 

 

مدیر امور اداری و بازرگانی:

  • مهندس مصطفی عروتی موفق - کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 

مدیر امور فنی و پشتیبانی:

  • مهندس محسن گل‌محمدی - کارشناس ارشد مهندسی پلیمر