دیواره‌های ثابت و متحرک

دیواره های صوتی یا مانع های ناقص (Barriers) به صورت ثابت و متحرک همواره به عنوان یکی از راه حلهای موثر برای کنترل صدای مستقیم ناشی از منابع است. نمونه موفق دیوارهای صوتی در کناره بزرگراهها به خوبی اجرا می شود. این موانع فقط تابشهای مستقیم صدای مزاحم را کنترل می نماید. از این فناوری در ساخت مانع های صوتی متحرک و پاراوانهای عایق صوت می توان استفاده نمود. این مانع ها در حد فاصل بین منبع تولید صدا و شنونده قرار می گیرد. میزان عایق بودن خود دیواره در مقابل صوت، ارتفاع دیواره و شکل آن می تواند در میزان حفاظت آن موثر باشد. از دیواره های صوتی به صورت حصار در اطراف منابع بخوبی می توان استفاده نمود. لایه بندی این دیوارها کاملا متناسب با محل مورد نظر قابل طراحی است و می توان سطوح داخلی آن را با مواد جاذب صوت به گونه ای پوشش داد که هم نقش جاذب و هم نقش عایق صوت را در کنترل صدای منابع داشته باشد. طراحی صحیح این دیواره ها می تواند تا حدود 15 دسیبل صدا را در محل دریافت کننده کاهش دهد.