اصلاحات سقف

اغلب در فضاهای بسته با کنترل صدای بازتابشی از سقف می توان بخش مهم از انرژی صدا را مهار نمود. سقف خود به تنهایی حدود یک سوم سطوح بازتابشی را تشکیل می دهد. استفاده از تایلها و پانلهای آکوستیک متناسب با طیف فرکانس صدای محیط می تواند تاحد بالایی صدای داخل بنا را کاهش دهد. به طور مثال اگر ضریب جذب متوسط صوتی یک اتاق 0.04 باشد. فقط با انجام مداخله در سقف با استفاده از پانلهای آکوستیک آواسینا که دارای متوسط ضریب جذب 0.60 هستند، متوسط کل ضریب جذب به حدود 0.22 افزایش می یابد که این به معنی کاهش حدود 8 دسی بل تشدید صدای داخل بنا است.