مشاوره و ارائه راهکار

تجربه طولانی ارتباط با بخشهای صنعتی و غیر صنعتی و انجام مشاوره های متعدد برای ارزیابی و کنترل صدای مزاحم و آزار دهنده این امکان را برای مهندسین شرکت آواسینا ایجاد نموده است که بتوانند با تجهیزات پیشرفته کانونهای تولید و انتشار صدای مزاحم را شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی نموده و مناسب ترین راه حلهای موثر و اقتصادی را برای مشتریان ارائه نمایند. ارزیابی و ارائه راه حل در تمام مراحل مبتی بر اصول علمی روز جهان بوده و شرکت آواسینا دستیابی به نتایج را تضمین می نماید. شرکت آواسینا به دلیل ماهیت تولیدی خود و تراکم مشغله از پذیرش خدمات اجرایی پروژه‌های منفرد و موردی مسکونی معذور می‌باشد.