نصب و اجرا

ترجیح شرکت آواسینا ترویج علم مهندسی کنترل صدا و انجام خدمات با استفاده از محصولات این شرکت توسط مهندسین مرتبط است. با این وجود این شرکت و نمایندگان تایید شده آن آمادگی دارند که بعد از مرحله مشاوره و ارزیابی، طرح مداخله به منظور کنترل صدا را نظارت و اجرا نمایند. برای اجرا ابتدا لازم است بررسی کافی و علمی برای پروژه مورد نظر صورت گرفته و طراحی فنی موثری انجام شده باشد. شرکت آواسینا به دلیل ماهیت تولیدی خود و تراکم مشغله از پذیرش خدمات اجرایی پروژه‌های منفرد و موردی مسکونی معذور می‌باشد.